De stappen in de Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter schrijft een aantal chronologische stappen voor die moeten worden doorlopen in een ziekteproces. Deze stappen hebben te maken met de formulieren en verslagen die voor de Wet Verbetering Poortwachter moeten worden ingevuld en bijgehouden.

De werkgever en de werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het goed doorlopen van het stappenplan, en de re-integratie van de werknemer op de arbeidsmarkt. Hieronder leest u de stappen, en de tijdstippen waarop deze stappen moeten worden genomen (bron: www.uwv.nl).

Dag 1 Ziek melden

Is uw werknemer ziek? Dan moet hij dit zo snel mogelijk doorgeven aan u. U meldt uw werknemer ziek bij de bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts of arbodienst neemt dan contact op met uw werknemer.

Week 6 Probleemanalyse WIA

Is uw werknemer bijna 6 weken ziek? Dan heeft hij een gesprek met de bedrijfsarts of arbodienst. Hij stelt vast wat uw werknemer met zijn gezondheid nog wel kan en wat niet. Dit heet de Probleemanalyse WIA. Ook begint u met de aanleg van een dossier. Hierin bewaart u alle afspraken die u maakt over de re-integratie. Tijdens de re-integratie kunt u de hulp inroepen van een re- integratiebedrijf, zoals Nieuwe Koers.

Week 8 Plan van aanpak WIA

Samen met uw werknemer maakt u uiterlijk in de achtste week dat hij ziek is een Plan van aanpak WIA. Hierin staat wat u en uw werknemer gaan doen om ervoor te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Week 42 Ziek melden bij UWV

In de 42e week meldt u uw werknemer ziek. U doet dit bij voorkeur digitaal. Dat betekent minder handelingen, kortere wachttijden en minder risico op fouten.

Week 52 Eerstejaarsevaluatie Plan van aanpak WIA

Als uw werknemer bijna 1 jaar (52 weken) ziek is, stelt u samen de Eerstejaarsevaluatie plan van aanpak WIA op. Hierin staat hoe de re-integratie van uw zieke werknemer tot nu toe is verlopen en welke stappen verder nog gezet gaan worden. Dit wordt ook wel het 'opschudmoment' genoemd: is de verwachting dat de medewerker terug kan in zijn eigen functie of in een andere functie binnen het eigen bedrijf, of moet er een tweede spoor traject worden opgestart, om de medewerker te begeleiden naar een baan buiten het bedrijf? Het is handig om hiervoor een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten, zodat een arbeidsdeskundige kan adviseren in de stappen die verder gezet kunnen worden in de re-integratie van de medewerker.

Week 88

Is uw werknemer ongeveer anderhalf jaar (88 weken) ziek? Dan krijgt hij van het UWV een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering.

Week 91 Eindevaluatie plan van aanpak WIA

Is uw werknemer van plan een WIA-uitkering aan te vragen? Dan stelt u uiterlijk 2 weken voordat hij de aanvraag doet samen de Eindevaluatie plan van aanpak WIA op. In dit document geeft u aan wat de stand van zaken is van de re-integratie. Uiterlijk in de 91e week dat uw werknemer ziek is, geeft u uw werknemer kopieën van alle documenten uit het re-integratieverslag. De formulieren moet de werknemer invullen en met alle gevraagde bijlagen op tijd opsturen naar het UWV. Het is belangrijk om de werknemer te stimuleren dit op tijd te doen. U kunt dit natuurlijk ook samen met de werknemer invullen en de gevraagde bijlagen verzamelen.

Week 93 Aanvraag WIA-uitkering

Uw werknemer vraagt de WIA-uitkering uiterlijk in de 93e week dat hij ziek is aan.

Daarna

Als het UWV het re-integratieverslag heeft ontvangen, controleert deze eerst of alle gevraagde informatie aanwezig is. Zo niet, dan krijgt de werknemer een brief dat er nog formulieren ontbreken. Belangrijk is om deze dan zo snel mogelijk aan te leveren. Hou daarom contact met de werknemer.

Vervolgens beoordeelt het UWV of er voldoende gedaan is aan re-integratie van de medewerker. Daarbij wordt gekeken naar alle inspanningen die de werkgever en werknemer hebben gedaan.

Is dit voldoende en zijn de activiteiten en keuzes voldoende onderbouwd? Dan neemt het UWV de WIA-aanvraag in behandeling. De werknemer wordt eerst opgeroepen door een arts van het UWV, en daarna volgt een gesprek met een arbeidsdeskundige van het UWV. Aan de hand van de beperkingen van de medewerker en de overige omstandigheden van de medewerker wordt beoordeeld of deze nog 35% of meer van zijn salaris kan verdienen in een andere functie. Zo ja, dan wordt de WIA afgewezen. Zo nee, dan wordt de WIA toegekend.

De werknemer en werkgever krijgen hiervan beide bericht. Het is belangrijk om met uw werknemer te overleggen hoe het dienstverband beëindigd wordt: via een vaststellingsovereenkomst (zie voor een voorbeeld www.uwv.nl) of via een ontslagvergunning.

Beoordeelt het UWV dat er onvoldoende is gedaan aan re-integratie? Dan wordt de WIA-aanvraag niet in behandeling genomen. U krijgt van het UWV de verplichting om het loon door te betalen van de medewerker gedurende een jaar. U kunt deze periode verkorten door de re-integratie te 'repareren': door de tekortkomingen die het UWV aangeeft, op te lossen.